Informatie voor ouders

Wij willen u graag zoveel mogelijk relevante informatie geven. Het vakantierooster, hoe u uw kind kunt ziekmelden of informatie over protocollen op onze school. U leest het hier. 

gouden weken 111897974456

Vakanties, studiedagen, eerder uit

Hieronder vindt u het vakantierooster 2023-2024. Ook zijn er gedurende het schooljaar studiedagen voor het team. Uw kind heeft dan vrij.  

 

 


Lees meer
Brandsma klein 111892532181

Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:30 uur. Het telefoonnummer van de school is 035-6980980. U kunt uw kind ook ziek melden via Social Schools. Wij vragen u vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.

Brandsma klein 111892532116

Verlof

Als uw kind om een andere reden van school moet verzuimen, dan kunt u dit door middel van een formulier bij de directeur aanvragen (indien mogelijk 8 weken van te voren). Ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar. 


Verlof aanvragen
Brandsma klein 111892532073

Gezond eten op school

Op de Brandsmaschool eten we graag gezond. We streven naar gezonde voeding op school tijdens het tienuurtje en lunch en we houden de traktaties voor leerlingen en leerkrachten zo gezond mogelijk. 


Lees meer
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne vertrouwenspersoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.


Klachtenregeling
Brandsma klein drone 111892531946

Luizen

Hoofdluis komt nog steeds regelmatig voor op school. Om samen de verspreiding van hoofdluis te voorkomen is er luizencontrole op school en hebben we tips als uw kind hoofdluis heeft. 


Lees meer
Brandsma klein 111892531785

Internet, digitalisering en mobiele telefoons

Digiborden, computers, internet en mobiele telefoons zorgen voor veel voortuigang. De Brandsmaschool past dit op veel vlakken toe. Deze digitalisering kan er helaas ook voor zorgen dat er digitaal gepest wordt. Lees meer om te weten hoe de wij hier als school zo goed mogelijk mee omgaan. 


Lees meer
Brandsma klein 111892532281

Buitenschoolse Opvang

Onze leerlingen kunnen na schooltijd gewoon bij ons op school blijven. De BSO wordt verzorgd door SKBNM. We werken daarnaast ook samen met Koningskinderen en Philippo.


Lees meer
Brandsma klein 111892531742

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor allerlei activiteiten, zoals schoolreisjes en leuke feesten. 


Lees meer
Brandsma klein 111892531671

Parkeren rondom school

Het verkeersbeleid van de school is er op gericht om kinderen veilig met de fiets of lopend naar school te laten komen. Als u toch met de auto komt, respecteer dan de veiligheid van de leerlingen en de omgeving.


Lees meer