Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) adviseert op bovenschools niveau over het beleid van Proceon Scholengroep en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden. Ze vertegenwoordigt de aangesloten basisscholen van Proceon. De GMR bestaat uit vijf personeelsleden en vijf ouders. Gebruikelijk hebben leden drie jaar zitting. De GMR komt ongeveer zes keer per jaar samen en vaker indien nodig.

 

U kunt altijd bij de GMR-leden terecht met vragen of opmerkingen via het mailadres gmr@proceon.nl.